El passat mes d’abril es va seleccionar el Projecte de Direcció actualment en vigor a l’Escola Pere IV.

Segons la Llei d’Educació i la normativa actual, el Projecte de Direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu de centre per al període seleccionat, en aquest cas, 2012-2016, ha de concretar l’estructura organitzativa del centre, ha d’incloure els indicadors i mecanismes d’avaluació i és l’instrument que orienta i vincula l’acció del conjunt del centre durant els quatre cursos (plantejament institucional, objectius, actuacions, mecanismes d’avaluació, etc).

La direcció del centre està sotmesa al control social mitjançant el Consell Escolar i al control acadèmic i administratiu mitjançant l’administració. La direcció respon del grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu d’acord amb el se Projecte de Direcció i ha de retre comptes a la comunitat escolar, en el marc del Consell Escolar.

Per acord del Consell Escolar, el proper dijous dia 15 de novembre a les 18.30 hores, al gimnàs de l’escola, la direcció del centre farà la presentació del seu projecte a la comunitat educativa de l’Escola Pere IV. Hi sou convidats/ades. Us hi esperem.
La direcció.
Barcelona, 7 de novembre de 2012.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA

El mateix dia, a continuació, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Escola Pere IV amb el següent ordre del dia:

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ BALANÇ CURS 2011-12
3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST 2011- 12.
4. INFORMACIONS VARIES I ACCIONS CONJUNTES AMB ALTRES ESCOLES.
5. INFORMACIONS DE LES NOVETATS DE LES COMISSIONS.
6. TORN OBERT DE PARAULES. PRECS I PREGUNTES