​L’Escola Pere IV la construïm dia a dia i junts, entre tots els que formem part de la comunitat. La participació, el compromís i la coresponsabilitat són eixos clau de la nostra manera de fer a la nostra escola.
La voluntarietat i la representació han de ser dos trets fonamentals d’aquest rol. Així, els pares i mares delegats de classe s’ofereixen voluntàriament per desenvolupar aquesta tasca i són escollits per la resta de pares i mares de la classe.
Les funcions dels pares i mares delegats de classe s’emmarquen en la promoció de la comunicació, la dinamització i la participació, i la cohesió dels grups-classe i la cohesió de la comunitat educativa, tot això orientat a la millora de la qualitat i del clima relacional de l’escola. La figura dels pares i mares delegats de classe ha de respondre a una finalitat cabdal: servir d’enllaç entre l’Equip Directiu, els tutors, la Junta de l’AMPA i els pares del grup-classe i col·laborar amb tots per tal de facilitar al màxim el circuït de comunicació entre les diferents parts, la dinamització dels processos participatius i la millora del clima relacional de la comunitat educativa.
Funcions dels delegats de pares i mares:
1. Promoció de la participació i compromís dels pares i mares a l’escola i facilitació de la comunicació amb els tutors dels grups-classe per tal de trobar vies de col·laboració en l’educació dels alumnes de l’escola i el funcionament general del centre.
2. Facilitació d’una comunicació bidireccional entre les famílies i l’Equip Directiu i la Junta de l’AMPA per tal d’incidir en la detecció d’inquietuds i necessitats per trobar les respostes i solucions adequades i millorar dia a dia el funcionament del centre.
3. Promoció de la circul·lació de la informació en el sí de la comunitat educativa.
4. Potenciació del coneixement, la relació i la comunicació entre les famílies del grup-classe amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i una interrelació positiva per millorar la cohesió del grup-classe i de la comunitat educativa.
Com s’elegiran?: L’única condició per ser elegit és la voluntarietat. S’elegiran dos representants per cada grup-classe: el primer, el més votat, assumirà les funcions de delegat/da i l’altre, el segon més votat, amb funcions de co-delegat o suplent, que passarà a assumir la representació del delegat/a quan aquest no ho pugui assumir.
Quan s’elegiran?: Com a punt de partida, aquest curs, els delegats seran elegits durant la segona setmana de febrer entre els voluntaris presentats. Els voluntaris candidats es presentaran fins el dimarts 12 de febrer, fent arribar els fulls de candidatura a secretaria o tutoria. El dimecres 13 es farà pública la llista de candidats de cada classe. L’elecció es farà el dijous 14 a la tarda i el divendres 15, al matí. A partir del proper curs, l’elecció es farà el dia de la reunió d’inici de curs.
Coordinació: Els delegats de classe faran un mínim d’una coordinació trimestral amb la direcció de l’escola i una representació de la Junta de l’AMPA.
Barcelona, gener de 2013. Consell Escolar.