CALENDARI :
FINS:
20 NOVEMBRE:
4 DESEMBRE:
10 DESEMBRE:
12 DESEMBRE:
14 DESEMBRE: 17 DESEMBRE: 17 DESEMBRE: 16 GENER:
17 GENER:
18 GENER:
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR. NOVEMBRE DE 2012-GENER 2013. INFORMACIÓ GENERAL
CONVOCATÒRIA ELECCIONS
SORTEIG MESES ELECTORALS
PUBLICACIÓ CENS ELECTORAL
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
PROCLAMACIÓ CANDIDATURES RECLAMACIONS CENS ELECTORAL PETICIONS SUPERVISORS ELECCIONS SECTOR PAS
ELECCIONS SECTOR PARES I MARES
ELECCIONS SECTOR PROFESSORS

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR :
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b)Aprovarlaprogramaciógeneralanualdelcentreiavaluar-neeldesenvolupamentiels resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre
amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director/a.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES PÚBLICS:
1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres: a) El director, que n’és el president.
b) La cap d’estudis.
c) 1 representant de l’ajuntament.
d) Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre, que no poden ser inferiors a un terç del total de representants. A Pere IV: 5.
e) Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells. A Pere IV no hi ha representants d’alumnes i s’elegeixen 4 representants de pares i mares. Més una de les persones representantsqueladesignal’associaciódeparesimares.APereIV:total5.
f) Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
2. El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR :
1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.
2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.
5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació.
6. El consell escolar podrà convidar altres persones per tractar temes específics.

RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR:
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.
El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director del centre públic, amb quinze dies d’antelació.
Lesvacantsdel consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.
La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC)
• Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’EI i els requisits dels centres
• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE)

Barcelona, novembre de 2012. El director Josep Gómez