eleccions
La junta directiva actual, ampliada amb els representants de les vocalies, reunits el passat dia 5 d’octubre vàrem decidir, tot seguint els acords de l’Assemblea General ordinària del passat 22 de juny, en el següent calendari electoral com a requisit per duu a terme les primeres eleccions a Junta Directiva de l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Pere IV:
1. Del dia 14 al 26 d’octubre
Període de presentació de candidats/es a Junta Directiva .
President/a , Vice-president/a, Secretari/a, Tresorer/a
Vocal de: Extraescolars, Casals i Colònies, Menjador, Comunicació, Escola de pares , Lleure en família, Comunicació, Pedagògica, Festes, Camins Escolars i Obres
Les funcions de la Junta Directiva, Presidència, Vice-presidència, Tresorer i vocals es descriuen amb detall als estatuts de la nostra Associació (bloc o secretària de l’Ampa)
2. Dia 27 d’octubre: publicació dels candidats/es
3. Dia 12 de novembre: Assemblea Extraordinària i eleccions dels càrrecs.


La Junta Directiva amb els vocals va prendre també els següents acords en relació al procés electoral:
1.
Seguint els estatuts de l’associació, tots els socis i sòcies de l’AMPA, al corrent de pagament, poden presentar-se per primera vegada o en reelecció a un dels càrrecs esmentats en el punt 1. (pare i mare o representant legal).
2. A l’imprès de presentació de candidats/es (arxiu adjunt –full_candidats– o a la vostra disposició a la secretaria de l’Ampa) hi figurarà el nom i cognom, nom i curs del fill/a, signatura del soci/a i el càrrec al qual es presenta. Aquest imprès s’ha de lliurar en un sobre, tancat juntament amb una fotografia, a la secretària de l’AMPA Ester Portillo (dilluns, dimecres i divendres de 09:00 –11:00 i totes les tardes de 16:00 -19:00 h)
3. El tancament de la presentació de candidatures serà el dia 26 a les 14:00 h.
4. Els candidats tindran dret a un espai reservat al tauló d’anuncis de l’escola per a fer públics els seus objectius si així ho consideren, (del dia 27 d’ octubre a l’11 de novembre), tanmateix els candidats/es tenen dret a consultar la llista de socis/es del curs 2008/2010 durant l’horari d’activitat de la Secretaria d’Ampa.
Desenvolupament de les eleccions
1. Totes les famílies sòcies tenen dret a un vot per a cadascun dels càrrecs electes; s’accepta el vot en representació d’ un altre soci/a , ( 1 vot com màxim) presentant l’ autorització el dia de l’assemblea, escrita i signada amb l’ imprès que podeu recollir a la secretaria d’Ampa des del dia 27 d’ octubre a l’11 de novembre.
2. Es disposarà de quinze minuts al començament de l’ assemblea per a la presentació dels candidats/es, posteriorment es donarà inici a les votacions.
Com a presidenta actual i en nom de la junta i dels representants de les vocalies us agraeixo el vostre suport i col•laboració durant aquest temps, orgullosa de la feina feta i convençuda de que la nostra escola té un gran futur…
Alícia G.Bofill

Barcelona, 14 d’octubre de 2009

Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb els membres de la Junta mitjançant els correus-e (veure Bloc, pàgina CONTACTE)