Copia del comunicat de la Comissió institut del Consell Escolar:

 

ESCOLA PEREIV

 

Benvolguts pares i mares,                                        Barcelona 22 de desembre de 2010

 

A la vista de les informacions aportades pel Consorci d’Educació de Barcelona a la Direcció de l’Escola Pere IV en referència al nou Institut, el Consell Escolar del Centre ha decidit, en reunió mantinguda el passat dimarts 14 de desembre, crear una Comissió específica dedicada al Nou Institut .

 

Aquesta comissió es va formar amb cinc membres, dues representants del professorat, Imma Benet i Sandra Debesa, i tres representants dels pares i mares, Lydia Rofes, Quim Soler i Sílvia Milian (com a representant de l’ AMPA), i està presidida pel President del Consell, Rafael Cao.

 

La funció que se Ii ha assignat aquesta comissió des del Consell Escolar és la de fer d’interlocutor únic amb els pares i mares de I’escola, per una banda, i amb el Consorci d’Educació per una altra.

 

El que ha comunicat basicament el Consorci d’Educació fins a dia d’avui a les direccions de les escoles és:

 

• Que l’lnstitut sera un 3/16, amb 60 places per ¿fprimer d’ESO.

• L’escola Acacies té adscripció també a l’lnstitut escola.

• El Consorci demana de les dUES- Dlreccions (PereIV i Acàcies) que presentin un Projecte Educatiu comú a finals de gener de 2011.

• El Consorci estableix un calendari de trobades entre les dues comunitats.

 

El Consell escolar us comunica:

Entre les funcions del Consell també tenim la responsabilitat d’ aprovar els criteris de co.laboració amb els altres centres i amb I’entorn (art.148 LEC)

 

El consell escolar, mitjançant la comissió, demanarà tota la informació sobre:

 

– Linia  educativa, responsabilitats concretes, serveis i professorat que oferirà l’lnstitut, tenint en compte que la demanda inicial va ser des de la nostra escola i que ja està fet un treball de continuïtat de la línia educativa projectada cap al futur.

– Criteris, necessítats de planificació del barrí I calendari i objectius de la col.laboració amb I’escola Acacies que proposa el Consorci d’Educació.

– L’escola ha expressat de forma reiterada la necessifat d’obertura a tot el barri de les places de ir d’ESO, en la línia d’igualtat d’oportunitats per a tothom.

– L’escola Pere IV té el seu Projecte Educatiu que ha vingut desplegant des deis 3 anys fins als 12 des de I’any 2004 i I’escola Acacies també té el seu.

La demanda de presentar un projecte conjunt per a I’etapa educativa 12-16 podria obligar a replantejar-se i a adaptar els actuals projectes de les escoles.

 

La comissió informarà sobre les respostes obtingudes del Consorci d’Educació al Consell Escolar i a la comunitat educativa.

 

Comissió institut del Consell Escolar Escola Pere IV