ayudas-economicas

Per assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família, l’ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema de beques adreçat a les unitats familiars que viuen i estan empadronades a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport econòmic. No hi ha cap limitació del nombre de places becades per a cada activitat, i s’atorgaran tants ajuts com el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors permetin. Es becaran (sempre amb el màxim d’una activitat per nen/a), un màxim de déu dies els Campus Olimpia, Casals d’estiu i esportius i 14 dies en el cas de les Colònies, per a tots els infants que convisquin a la unitat familiar.

DATES PER TRAMITAR-HO: del 13 al 26 d’abril de 2013.

Els interessats a sol·licitar ajudes econòmiques hauran de:
•Estar empadronats al municipi de Barcelona (es comprovarà la inscripció d’ofici per part de l’ajuntament).

Aportar la següent documentació a l’Oficina d’Atenció al ciutadà que li sigui més propera.
•A Sant Martí és a la Plaça Valentí Almirall, 1.
•A Sant Andreu és al Carrer Segre, 24-32.
•Formulari de sol·licitud de l’ajut ( fitxa de pre-inscripció ), lliurada per CET10 a les seves oficines o a la mateixa escola, degudament emplenada i sense abonar cap quantitat a compte.

•DNI de la persona sol·licitant (pare, mare /tutor que realitza la inscripció)
•Llibre de família on figura l’infant que s’inscriu i el full dels progenitors. En el cas d’infants nascuts fora del país, passaport de l’infant o passaport del pare o de la mare on constin les dades de l’infant o la fotocòpia de la partida de naixement del país originari.
•Declaració de renda de la unitat familiar: original i còpia de la pàgina on consten els membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i document d’ingrés o devolució segellat per l’entitat bancària o la delegació d’hisenda corresponent.(Si en el full d’inscripció es fa constar l’autorització del sol·licitant perquè l’ajuntament consulti les seves dades fiscals a l’agència tributària, no caldrà presentar aquest document).
•Certificat de separació o divorci, (original i còpia) on consti el pacte econòmic si s’escau
•Certificat oficial de disminució de la generalitat de Catalunya oficial (només en cas que a la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat).
En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda és imprescindible presentar els documents que correspongui:
•Certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa.
•El full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu l’infant.
•La resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu l’infant.
•En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar el document acreditatiu (emès per l’OTG) on es consigna si cobren subsidi d’atur, com també la quantitat que perceben per aquest concepte.
•Declaració jurada dels ingressos no acreditables per cap organisme: quantitat, concepte i persona que els rep.

MONITORS DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ CAMPANYA ESTIU 2013.

Pel que fa a la sol·licitud de monitors de suport per a la integració: per aquells infants que resideixen i estiguin empadronats a Barcelona i que per la seva discapacitat presenten unes especials dificultats d’integració podran sol·licitar un monitor de suport. Caldrà adjuntar el certificat oficial de la disminució de l’usuari o usuària i el full d’inscripció. Caldrà complimentar conjuntament amb CET10 el formulari de sol.licitud F7.

La sol·licitud la farà l’entitat al districte, al tècnic referent de la Campanya. •Oficines de CET 10 Rbla. Guipúscoa 23-25 baixos 3.
DATES PER TRAMITAR-HO: del 13 d’abril al 24 de maig de 2013.

NORMATIVA DELS CASALS

•L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. •Els nens de tres anys han d’haver cursat P3.

PROMOCIONS I DESCOMPTES

•L’inscripció en 4 torns complerts suposa el 5% de descompte. (*)·
•Amb la inscripció de 3 o més germans s’obté un 10% de descompte en les setmanes inscrites (és necessari presentar certi•cat de convivència). (*) •Pagament fraccionat: paga còmodament en tres vegades: abril -maig- juny.

NORMATIVA DE LES DEVOLUCIONS
•Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les o•cines de CET10 abans de començar l’activitat.
•Baixes:
· Baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat: retorn del 80% de l’import •nal.
· Baixes tramitades posteriorment: retorn del 50% de l’import •nal amb justi•cant mèdic que especi•qui la impossibilitat de realitzar l’activitat.
· Un cop iniciada l’activitat: no es retornarà cap quantitat.
• Si s’anul·la la inscripció d’una setmana havent obtingut el descompte del 5% per l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd.
• Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans havent obtingut el descompte del 10%, quedant inscrits només dos germans, aquest descompte es perd.

TIQUETS ESPORÀDICS Acollida matinal:
Ampliació de 13:00h a 15:00h Ampliació de 15:00h a 17:00h: Ampliació de 13:00h a 17:00h:

(*) Descomptes no acumulables.
Els nens becats estan absents de descomptes.

3,00€ 8,00€ 5,00€

11,00€